Sisyphus

IMG_20140711_142423
Sisyphus 1, textiles, 2014